สถาปัตยกรรมองค์กร: เครื่องมือบริหารจัดการองค์กรธุรกิจยุคใหม่

บทคัดย่อ ปัจจุบันองค์กรธุรกิจต้องมีการปรับตัวเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคของสังคมสารสนเทศ ดังนั้นกระบวนการต่างๆ...

more info
การเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์

สาเหตุก็อาจจะเนื่องจากของความต้องการทางธุรกิจแบบใหม่ ในอันดับ 2 ก็คือการพยายามที่จะ ปรับปรุง (enhanced)...

more info
กระบวนการการจัดการความรู้

การจัดการความรู้ หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร...

more info
ความหมายของการจัดการความรู้

นักวิชาการและบุคลากรด้านการจัดการความรู้หลายท่านและหลายสถาบันได้เห็นความสำคัญและทำการศึกษารูปแบบ...

more info
ความเป็นมาของจัดการความรู้

สารสนเทศกระจัดกระจาย และการจัดเก็บอยู่ในแหล่งเก็บที่หลากหลาย ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือ มีข้อมูลมากมาย...

more info
แนวคิดการจัดการความรู้

แนวคิดการจัดการความรู้ ปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ แหล่งความรู้มีอยู่มากมาย และกระจัดกระจายอยู่ในหลายรูปแบบ...

more info

Control Plus Consulting Co., Ltd.
29 Soi Ekachai 69/2 Bang Bon District, Bangkok, Thailand 10150
Tel: +66-2899-5140 Fax: +66-2899-5140

ข้ามไปยังทูลบาร์